Înscriere grădiniță

Înscriere grădinițăMinisterul Educatiei a transmis inspectoratelor scolare judetene Procedura Operationala privind Organizarea si desfasurarea reinscrierii/inscrierii copiilor in invatamantul prescolar in anul scolar 2022-2023.

Prezenta procedura a fost intocmita in baza urmatoarelor documente legislative si urmareste aplicarea prevederilor cuprinse in acestea:
– Legea Educatiei nr.1/2021 cu modificarile si completarile ulterioare
– Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin OMENCS nr OMEC nr.5447/31.08.2020 cu modificarile si completarile ulterioare
– Adresa Ministerului Educatiei si Cercetarii 28074/04.05.2022.

Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

– procedura operationala – prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procedural.
– revizia in cadrul unei editii – actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate.
– solicitare de inscriere – cererea in care parintii vor completa datele necesare inscrierii.
– locuri disponibile – locurile libere de la toate unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de nivel prescolar din Municipiul Bucuresti, afisate la fiecare unitate de invatamant in conformitate cu capacitatea acesteia cuprinsa in planul de scolarizare aprobat de ISMB/ME in conformitate cu prevederile art 63 alin (l) lit b) din legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
– criterii generale – criteriile mentionate in Nota ME nr. 28074/.04.05.2022 privind Cadrul normativ pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ in anul scolar 2022-2023.
– documente justificative – documentele atasate de parinti la cererea-tip de inscriere, care demonstreaza criteriile generale sau specifice de departajare si declaratie acord a ambilor parinti/tutore/ reprezentant legal privind inscrierea la unitatea de invatamant.

Descrierea procedurii operationale

Generalitati

Cadrul normativ pentru desfasurarea procesului instructiv educativ pentru anul scolar 2022 2023 in invatamantul prescolar este asigurat de Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Reinscrierea/inscrierea in gradinitele de stat se face fara perceperea unei taxe de reinscriere/inscriere.

In procesul de reinscriere/inscriere a copiilor este interzisa orice forma de discriminare.

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu varste intre 3 si 6 ani in invatamantul prescolar se deruleaza succesiv urmatoarele etape:
– reinscrierea copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant prescolar in anul scolar in curs si urmeaza sa o frecventeze si in anul viitor scolar.
– inscrierea copiilor nou veniti.

Conditii preliminare pentru procesul de inscriere:

– Existenta planului de scolarizare la nivelul prescolar anul scolar 2022-2023, aprobat de ISMB.
– Existenta locurilor disponibile la unitatea de invatamant unde se doreste realizarea inscrierii copilului. Inscrierile se vor efectua intr-un spatiu unde exista calculator, imprimanta, acces la internet, telefon.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invatamant preuniversitar si Prescolar sau cu grupe de prescolari sunt aprobate de Consiliul de Administratie al acesteia si avizata de catre un consilier juridic al Inspectoratului Scolar al municipiului Bucuresti, pana la data de 27 mai 2022.

Modul de lucru inscrierea la gradinita 2022

La nivelul fiecarei unitati de invatamant prescolar sau cu grupe de nivel prescolar se constituie comisia pentru reinscrierea/inscrierea prescolarilor, pe baza deciziei emise de directorul unitatii de invatamant.

Pentru asigurarea transparentei procesului de reinscriere/inscriere, conducerile unitatilor de invatamant vor afisa, la loc vizibil si pe site-ul unitatii (in masura in care exista) urmatoarele informatii:

– capacitatea institutiei (numar de copii pentru care a fost proiectata);
– numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2022 2023 (pe grupe de varsta mica mijlocie mare), avandu-se in vedere efectivele formatiunilor de studiu, prevazute la art. 63 alin (1) lit b) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– orarul reinscrierilor/inscrierilor, stabilit de conducerea unitatii de invatamant;
– perioadele programate pentru validarea cererilor in vederea reinscrierii/inscrierii prescolarilor;
– criteriile generale si criteriile specifice pentru inscrierea copiilor;
– numarul de copii reinscrisi/inscrisi zilnic (in perioada stabilita) din totatul disponibil.

Totodata unitatile de invatamant particular cu nivel prescolar vor afisa si informatii privind statutul gradinitei, respectiv: autorizata sa functioneze provizoriu sau acreditata de ARACIP.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invatamant prescolar sau cu grupe de nivel prescolar si sunt aprobate de Consiliul de administratie al acesteia.

Avizarea de catre consilierului juridic al ISMB a criteriilor specifice de departajare se va face in perioada 19 – 24 mai 2022. Documentele vor fi transmise la Oficiul juridic al ISMB prin inspectorii scolari pentru invatamant preprimar.

REINSCRIEREA copiilor care frecventeaza gradinita

Reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in anul scolar 2021-2022, si urmeaza sa o frecventeze si in anul scolar 2022-2023, va avea loc in perioada 16.05.2022-27.05.2022, ora 12.00.

Orarul reinscrierilor va fi stabilit de catre conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat la loc vizibil, in fiecare unitate, pentru informarea parintilor si a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista.

Completarea dosarului: cerere de reinscriere, aviz ISMB pentru copiii care nu vor fi inscrisi la clasa pregatitoare, in anul scolar 2022-2023, din motive medicale si declaratie-acord de reinscriere la unitate semnata de ambii parinti/tutore/ reprezentant legal.

Reinscrierile se pot efectua si prin fax sau posta electronica.

Un copil va fi reinscris la grupa corespunzatoare varstei, dar nu poate fi reinscris la un tip/formatiune de studiu inferior celui la care este asociat.

Reinscrierea se face cu prioritate pentru copiii din grupa mare.

27 mai 2022 – afisarea listelor cu numerele de inregistrare primite odata cu depunerea dosarelor copiilor reinscrisi si a locurilor ramase libere.

INSCRIEREA COPIILOR NOU VENITI

Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea etapei de reinscriere, se va face in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta, respectiv: grupa mare (de regula copii de 5 ani, impliniti la 31.08.2022), grupa mijlocie (de regula copii de 4 ani impliniti la 31.08.2022) si grupa mica ( de regula copii de 3 ani, impliniti la 31.08.2022). Prin exceptie, in etapa a doua vor putea fi inscrisi in invatamantul prescolar si copiii cu varsta de minimum 2 ani, in limita locurilor disponibile si dupa cuprinderea cu prioritate a solicitarilor pentru grupa mare, respectiv a celor pentru copiii care implinesc varsta de 3 ani la 31.08.2022.

In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul prescolar, primite de la parinti, este mai mare decat numarul de locuri libere, vor si aplicate, succesiv, criterii de departajare specifice, cu respectarea numarului maxim de copii la grupa stabilit de art. 63. alin (l) litera b) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

La inceperea anului scolar, unitatile de invatamant incheie cu parintii, tutorii sau reprezentantii legali un contract educational ce include drepturile si obligatiile reciproce ale partilor, prevazute de Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu completarile si modificarile ulterioare, de ROFUIP si de Regulamentul de organizare si functionare al unitatii de invatamant in cauza.

ETAPA I DE INSCRIERE 30.05 – 15.06.2022

1. Colectarea cererilor de inscriere 30.05 – 10.06.2022

In perioada 30.05 – 10.06.2022 parintii copiilor vor inregistra solicitarile de inscriere in unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari, care au locuri disponibile pentru anul scolar 2022-2023. Se primesc cu prioritate toate solicitarile pentru grupa mare, indiferent de locurile disponibile.

– solicitarea de inscriere va fi insotita de documente justificative, care sa demonstreze criteriile generale si criteriile de departajare specifice elaborate de unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari.
– documente necesare inscrierii, depuse de parinte/tutore/ reprezentant legal la unitatea de invatamant sunt:
1. cererea de inscriere
2. copie certificat de nastere copil
3. copie CI painte/tutore/ reprezentant legal
4. hotarari judecatoresti (daca este cazul)
5. declaratia-acord de inscriere la unitatea solicitata semnata de ambii parinti/tutore/reprezentant legal
6. adeverinta de salariat
7. fisa medicala completata potrivit reglementarilor in vigoare, eliberata de mediul de familie (se poate depune si la momentul inceperii anului scolar)
8. avizul ISMB pentru copiii care nu vor fi inscrisi la clasa pregatitoare, in anul scolar 2022-2023, din motive medicale
9. documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice.

Toate informatiile, declarate in cererea de solicitare a inscrierii precum si documentele anexate vor fi verificate de membrii comisiei de reinscriere/inscriere a unitatii de invatamant.
Parintii pot comunica unitatii de invatamant si prin fax sau posta electronca cererea tip de inscriere si documentele aferente pentru a fi inregistrate in registrul de inscriere al unitatii.
Planificarea programului pe zile si ore pentru primirea cererilor si a documentelor aferente va fi afisata la avizierul unitatii si sau pe site-ul acesteia.

2. Procesarea cererilor de inscriere 14.06 -15.06.2022

Dupa inchiderea perioadei de colectare a cererilor de inscriere, toate unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari vor analiza dosarele/ cererile depuse si vor afisa listele cu copiii admisi/respinsi, precum si numarul locurilor libere, unde este cazul.

Unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari, care nu mai au locuri disponibile dupa prima etapa, nu pot primi cereri tip de inscriere pentru etapa a doua.

ETAPA a II a DE INSCRIERE 16.06 – 30.06.2022

1. Colectare cereri de inscriere 16.06 – 24.06.2022

In perioada 16.06 – 24.06.2022, parintii/tutorii/ reprezentantii legali ai copiilor care nu au fost cuprinsi intr-o unitate de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari in prima etapa de inscriere sau care nu au participat la aceasta etapa, solicita inscrierea la o unitate de invatamant cu nivel prescolar care are locuri libere.

Solicitarea de inscriere se va realiza si prin fax, posta electronica in intervalul orar afisat de unitatea de invatamant. Vor fi transmise cererea de inscriere tip si documentele aferente.

Toate informatiile, declarate in cererea de solicitare a inscrierii, documentele anexate vor fi verificate de membrii comisiei de inscriere a unitatii de invatamant.

2. Procesarea cererilor de inscriere 27.06 – 30.06.2022

Dupa inchiderea perioadei de colectare a cererilor de inscrierere, in toate unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari, unde au existat locuri disponibile, comisiile de inscriere vor analiza dosarele/ cererile depuse si vor afisa listele finale.

Numai in cadrul acestei etape, dupa cuprinderea tututor copiilor care implinesc varsta de 3 ani la data de 31.08.2022 si dupa cuprinderea solicitarilor pentru grupa mare, vor putea fi inscrisi, in limina locurilor disponibile, si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani.

ISMB va monitoriza/ indruma activitatea comisiilor de reinscriere/ inscriere din unitatile de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari de stat si se va asigura ca intreaga procedura se desfasoara cu respectarea prevederilor in vigoare si cu incadrarea in termenele stabilie, respectiv pana la data de 30.06.2022, ora 16.00.

CALENDARUL INSCRIERII IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

11 mai – 13 mai 2022

Afisarea la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia daca exista:
– adresa ME, nr 28074/04.05.2022 referitoare la cuprinderea copiilor cu varste intre 3 si 6 ani in invatamantul prescolar, in anul scolar 2022-2023.
– capacitatea institutiei (numarul de copii pentru care a fost proiectata)
– numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2022-2023 (pe grupe de varsta: mica, mijlocie, mare)
– orarul depunerii cererilor de reinscriere si a documentelor aferente stabilit de conducerea unitatii de invatamant.

16 mai – 27 mai 2022

Validarea Consiliului de Administratie a criteriilor generale si criteriilor specifice de departajare pentru etapa de inscriere a copiilor nou veniti pe care gradinitele le aplica atunci cand sunt mai multe solicitari decat numarul de locuri.

Se desfasoara etapa de reinscriere a copiilor care frecventeaza gradinita in anul scolar 2021-2022 si urmeaza sa o frecventeze in anul scolar 2022-2023.

Completarea dosarului: cerere de reinsceiere, adeverinta de salariat (pentru program prelungit)

Inregistrarea copiilor reinscrisi in Registrul de inscrieri al gradinitei pentru anul scolar 2022-2023.

Afisarea listerlor cu numerele de inregistrare ale copiilor inscrisi si a locurilor ramase libere – 27 mai 2022.

19 – 24 mai 2022

Criteriile de departajare specifice vor fi transmise in doua exemplare, spre analiza si acordarea avizului de legalitate, servixciului juridic din cadrul ISMB, prin inspectorii scolari pentru invatamantul preprimar.

27 mai 2022

Afisarea in fiecare unitate de invatamant a:
– orarul pentru primirea solicitarilor
– documentele necesare inscrierii
– criteriile generale si specifice de departajare a locurilor ramase libere
– locurile disponibile dupa etapa de reinscriere

30 mai – 10 iunie 2022

Colectarea cererilor de inscriere – se poate face prin fax sau posta electronica. Transmiterea cererii tip nu presupune inscrierea.

11 iunie – 15 iunie 2022

Analizarea/ evaluarea de catre Comisia de reinscriere a copiilor in invatamantul prescolar a cererilor de inscriere si afisarea listerlor cu copiii admisi/ respinsi.

15 iunie 2022, ora 16.00

Unitatile de invatamant vor afisa listele finale ale copiilor inscrisi pentru anul scolar 2022-2023, prima etapa, lista copiilor respinsi si locurile ramase libere.

16 iunie – 24 iunie 2022

Colectarea cererilor de inscriere – Parintii/tutorii/ reprezentantii legali ai copiilor care nu au fost cuprinsi intr-o unitate de invatamant prescolar sau cu grupe de prescolari in prima etapa de inscriere sau care nu au participat la aceasta etapa, solicita inscrierea la o unitate de invatamant cu nivel prescolar care are locuri libere.

Transmiterea cererii tip nu inseamna inscrierea.

27 iunie – 30 iunie 2022

Analizarea/ evaluarea de catre Comisia de reinscriere a copiilor in invatamantul prescolar a cererilor de inscriere si afisarea listerlor cu copiii admisi/ respinsi.

30 iunie 2022

Unitatile de invatamant vor afisa listele finale ale copiilor inscrisi/ admisi pentru anul scolar 2022-2023, etapa a II-a, precum si lista copiilor respinsi.