Angajare muncitor

Angajare muncitorANUNŢ privind ocuparea prin concurs pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor (Bloc alimentar) la Gradinița cu program prelungit, nr. 1 “Căsuța Piticilor” Horezu în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr.1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR.1 “CĂSUȚA PITICILOR” HOREZU cu sediul în orașul Horezu, str.Unirii, nr.30 organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei funcții contractuale de execuție, vacantă, de Muncitor cu atribuții în Blocul Alimentar din cadrul Gradinița cu program prelungit, nr.1 “Căsuța Piticilor” Horezu, cu normă întreagă de 8 ore/zi, astfel:

 

Formular de înscriere în concurs – Descarcă documentul de aici, în format DOCX (completabil) – Click aici ca să descarci

 

Model adeverință de vechime – Descarcă documentul de aici, în format DOCX (completabil) – Click aici ca să descarci

 

Data și locul desfășurării concursului:
– selecția dosarelor 02.12.2022
– proba scrisă se organizează la sediul Gradiniței cu program prelungit, nr.1 “Căsuța Piticilor”Horezu, str. Unirii, nr.30, județ Vâlcea, în data de 09.12.2022, ora 1000;
– interviul se organizează la sediul Gradiniței cu program prelungit, nr.1 “Căsuța Piticilor”Horezu, str. Unirii, nr.30, județ Vâlcea, în data de 15.12.2022, ora 1000
– dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituției – Gradiniței cu program prelungit, nr.1 “Căsuța Piticilor”Horezu, str. Unirii, nr.30, județ Vâlcea în perioada 15-28.11.2022, ora 1500
Rezultatele selecției dosarelor se va afișa la avizierul din cadrul Gradiniței cu program prelungit, nr.1 “Căsuța Piticilor”Horezu, str. Unirii, nr.30, județ Vâlcea în data de 02.12.2022.

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. Muncitor (Bloc alimentar)
– Nr.posturi: 1
– Nivel studii: studii medii;
– Vechime : Minim 5 ani vechime în munca;
– sa detina cursuri/atestat de igiena

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) -e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.

(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) -e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.

 

BIBLIOGRAFIE POST MUNCITOR

1. Legea Nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
2. ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
3.Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, din 25.08.2020 aprobate prin O.M. 1456/2020
4.Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Ordin nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţilor

 

TEMATICA
a. Securitatea și sănătatea în muncă;
b. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
c. Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
d. Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului;
e. Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţilor

 

CALENDARUL CONCURSULUI:
• Depunerea dosarelor: 15.11.2022-28.11.2022 ora 1500
• Selecția dosarelor: 02.12.2022
• Proba scrisă: 09.12.2022, ora1000
• Depunere contestații proba scrisă:12.12.2022, ora 14.00
• Afișarea rezultatelor după contestații proba scrisă:12.12.2022
• Interviul: 15.12.2022 ora 1000
• Depunere contestații proba interviu:16.12.2022, ora 14,00
• Afișarea rezultatelor după contestații interviu:16.12.2022
• Rezultatul final al concursului: termen 19.12.2022

 

Relații suplimentare la telefon 0250860730
Persoana de contact: Tudor Madălina Maria

Întocmit,
Bulborea Lubișca

 

Descarcă documentul integral, în format PDF, de aici – Click pentru descărcare.